Astra Pošta

Astra Quasar POŠTA je modul u PIS Astra Quasar namijenjen za evidenciju i praćenje pisane ulazne i izlazne dokumentacije koja se koristi u procesu poslovanja, a koja se razmjenjuje unutar tvrtke kao i u komunikaciji sa poslovnim okruženjem. U praksi nije rijedak slučaj da se dokumenti zagube ili ne dospiju na željenu/ispravnu destinaciju, bilo u procesu dostave bilo pri svakodnevnm korištenju dokumenta unutar tvrtke. Naknadno je teško utvrditi gdje se dokumentacija zagubila te tko je odgovoran za njen gubitak ili nepravovremeno slanje. Vrlo često dolazi do prebacivanja odgovornosti među djelatnicima unutar tvrtke te do poremećaja u komunikaciji sa subjektima izvan tvrtke što u konačnici može izazvati ozbiljne konsekvence (ukoliko je riječ o dokumentima pravne prirode) ili može narušiti povjerenje.

Osnovni razlog navedenih problema je što se informacije o slanju/prijemu pošte ne evidentiraju. Neke organizacije koriste Knjigu primljene pošte, ali opisani mogući problemi nakon prijema pošte (a osobito za poslanu poštu) time nisu riješeni.

U modulu Astra Quasar POŠTA moguće je bilježiti sve bitne podatke o zaprimljenoj ili poslanoj pošti što je preduvijet za kasnije praćenje dokumentacije, tj. utvrđivanje statusa pojedinog dokumenta te gdje se isti nalazi.

Ovisno o specifičnostima pojedine organizacije i ciljevima koji se žele postići korištenjem modula Astra Quasar Pošta, potrebno je odrediti koje će se vrste dokumenata evidentirati i pratiti te koje će osobe biti odgovorne za taj posao.

Cijene ovog modula variraju ovisno o broju korisnika kod pojedinog partnera kojima će modul biti instaliran. Preduvijet za instalaciju ovog modula je da na računalu postoji instaliran PIS Astra Quasar. Modul se može instalirati na željeni broj računala (ne mora nužno biti na svim računalima na kojima je instaliran PIS Astra Quasar), te i cijena ovisi o tome.

BROJ KORISNIKA CIJENA
1 500,00 kn
2 – 5 2.250,00 kn
6 – 9 3.870,00 kn
10 – 20 7.800,00 kn
20 < 8.250,00 kn