Astra Piccolo

piccolo-featured-960

Astra Piccolo je web-orijentirana aplikacija namjenjena dječjim vrtićima i drugim odgojnim ustanovama koja omogućava multidisciplinaran pristup praćenju psiho-fizičkog i motoričkog razvoja djeteta, kao i mogućnost kvalitetnog planiranja i provođenja aktivnosti u skladu sa specifičnostima svakog pojedinog djeteta. Aplikacija je prije svega namijenjena ustanovama koje svoj rad temelje na Montessori metodologiji, iako je primjenjiva i u radu drugih ustanova koje imaju vlastite načine organiziranja aktivnosti unutar različitih skupina.

Iako je temeljna funkcionalnost aplikacije usmjerena ka praćenju djece individualno i po skupinama, aplikacija sadrži i sve potrebne administrativne funkcionalnosti nužne za praćenje ostalnih poslovnih procesa, kao što je evidencija upisa djece i naplata usluga, organiziranje skupina, izrade planova aktivnosti i slično.

U tom smislu aplikacija je podrška u organiziranju i praćenju rada, ali pruža sve relevantne kvalitativne i kvantitativne podatke o djeci i to na način kako to zahtjeva suvremeni profesionalni pristup praćenju razvoja djeteta.

piccolo-vrtic

Prednosti uvođenja IS Astra Piccolo:

Uvođenjem IS praćenja programa rada vrtića osiguravaju se preduvijeti za kvalitetan individualni i grupni rad u vrtiću, te praćenje rezultata rada.

Astra Piccolo omogućava:

 • individualno praćenje aktivnosti svakog djeteta, čime se osigurava kvalitetna realizacija individualnih programa
 • praćenja rada po skupinama, čime se omogućava lakše jednostavnije, kvalitetnije i cjelovitije kreiranje te realiziranje mjesečnih programa skupina
 • izvještavanje, čime se osigurava kvalitetno praćenje reliziranih aktivnosti za svako pojedino dijete kao i za svaku skupinu djece

Osnovne karakteristike aplikacije:

 • Astra Piccolo je IS (informatički sustav) za praćenje Montessori programa u vrtićima, ali i upravljanje skupinama u vrtićima koji rade po vlastitim programima
 • Web orjentirana aplikacija
 • Može se jednostavno upotrebljavati na tablet uređajima
 • Ima dinamičku kontrolu korisničkih prava
 • Evidentira sve podatke o djetetu i omogućava praćenje razvoja svakog djeteta
 • Svojom preglednošću osigurava jednostavno planiranje i formiranje skupina
 • Omogućava lako i kvalitetno kreiranje mjesečnih programa za skupine
 • Prati realiziranost aktivnosti za svako pojedino dijete kao i za skupine
 • Svojim širokim spektrom Izvješća (uz mogućnost biranja željenih parametara) osigurava korisnicima dobivanje najkvalitetnijih informacija