Astra Piccolo

web-orijentirana aplikacija namjenjena dječjim vrtićima i drugim odgojnim ustanovama

Astra Piccolo je web-orijentirana aplikacija namjenjena dječjim vrtićima i drugim odgojnim ustanovama koja omogućava multidisciplinaran pristup praćenju psiho-fizičkog i motoričkog razvoja djeteta, kao i mogućnost kvalitetnog planiranja i provođenja aktivnosti u skladu sa specifičnostima svakog pojedinog djeteta. Aplikacija je prije svega namijenjena ustanovama koje svoj rad temelje na Montessori metodologiji, iako je primjenjiva i u radu drugih ustanova koje imaju vlastite načine organiziranja aktivnosti unutar različitih skupina.

Iako je temeljna funkcionalnost aplikacije usmjerena ka praćenju djece individualno i po skupinama, aplikacija sadrži i sve potrebne administrativne funkcionalnosti nužne za praćenje ostalnih poslovnih procesa, kao što je evidencija upisa djece i naplata usluga, organiziranje skupina, izrade planova aktivnosti i slično.

U tom smislu aplikacija je podrška u organiziranju i praćenju rada, ali pruža sve relevantne kvalitativne i kvantitativne podatke o djeci i to na način kako to zahtjeva suvremeni profesionalni pristup praćenju razvoja djeteta.

 

Prednosti uvođenja IS Astra Piccolo

Uvođenjem IS praćenja programa rada vrtića osiguravaju se preduvijeti za kvalitetan individualni i grupni rad u vrtiću, te praćenje rezultata rada.

Astra Piccolo omogućava:

  • individualno praćenje aktivnosti svakog djeteta, čime se osigurava kvalitetna realizacija individualnih programa
  • praćenja rada po skupinama, čime se omogućava lakše jednostavnije, kvalitetnije i cjelovitije kreiranje te realiziranje mjesečnih programa skupina
  • izvještavanje, čime se osigurava kvalitetno praćenje reliziranih aktivnosti za svako pojedino dijete kao i za svaku skupinu djece