You are currently viewing Pravilnik o porezu na dohodak

Pravilnik o porezu na dohodak

Preuzmite novi pravilnik o porezu na dohodak koji će biti na snazi od 1. siječnja 2014. 

Preuzmi kompletni dokument (PDF)

Pregled i preuzimanje novih šifarnika uz novi Pravilnik

(Redakcijski pročišćeni tekst, ‘Narodne novine’ br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13) Na snazi i primjenjuje se od 5. srpnja 2013. osim članka 6., članka 13. stavka 5. u dijelu koji se odnosi na izvješće iz članka 76. Pravilnika te stavka 6., članka 14. stavka 2., članka 15. do 19., članka 20. stavka 1., članka 21. stavka 4., članka 22., članka 23. stavka 1. i 2., članka 24. do 28. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014., te osim članka 32. stavka 3. alineje 2. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

I. TEMELJNE ODREDBE
1. Opća odredba
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom podrobnije razrađuje provedba Zakona o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Zakon) i način izvješćivanja o doprinosima za obvezna osiguranja prema Zakonu o doprinosima.
2. Porezni obveznik
2.1. Pojam poreznog obveznika
Članak 2.

  • (1) Porezni obveznik jest fizička osoba iz članka 2. Zakona koja ostvaruje dohodak.
  • (2) Porezni obveznik je i nasljednik za sve porezne obveze koje proistječu iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti, pa ima obvezu u ime i za račun ostavitelja podmiriti dospjele obveze do vrijednosti naslijeđene imovine, može podnijeti njegovu godišnju poreznu prijavu i ispuniti druge Zakonom propisane obveze. Ako nasljednik ne podnese poreznu prijavu ostavitelja, dohodak ostavitelja utvrđuje Porezna uprava procjenom. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka,te se predujam poreza na dohodak nasljedniku utvrđuje po istom izvoru dohotka koji se utvrđivao ostavitelju.
  • (3) Kod dohotka iz kojeg se predujam poreza plaća po odbitku, obvezu obračuna, obustave i uplate predujma poreza, obračuna i uplate kamata zbog nepravodobne uplate poreza, sastavljanja i dostavljanja propisanih izvješća i evidencija imaju isplatitelji primitaka (pravne i fizičke osobe) i stjecatelji oporezivog primitka izravno iz inozemstva, od organizacija iz članka 45. stavak 7. Zakona te izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona. Predujam poreza koji se plaća po odbitku 9/23/13 Tekst propisa 2/122 stjecatelji oporezivog primitka izravno iz inozemstva, od organizacija iz članka 45. stavka 7. Zakona te izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona, uplaćuju u roku od osam dana od dana naplate primitka.
  • (4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako porezni obveznik rezident sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji je u primjeni po osnovi primitka ostvarenog iz ili u inozemstvu u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak plaća u inozemstvu iz tog primitka, nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu, ali je obvezan u tom slučaju podnijeti godišnju poreznu prijavu prema članku 39. stavku 2. Zakona osim ako Republika Hrvatska sukladno ugovoru nema pravo oporezivanja tog primitka.
  • (5) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 4. ovoga članka, isplatitelj ili sam porezni obveznik obvezan je pisanim putem izvijestiti Poreznu upravu o obustavi plaćanja predujma poreza na dohodak u tuzemstvu na vlastiti zahtjev, a osobito o: općim podacima o isplatitelju i/ili poreznom obvezniku (OIB, adresa sjedišta, odnosno prebivališta/uobičajenog boravišta), državi u ili iz koje se primitak ostvaruje, izvoru primitka, razdoblju izaslanja za nesamostalni rad i ostalim podacima, s pozivom na ugovor temeljem kojeg se isti oslobađa obveze plaćanja predujmova u tuzemstvu i to po svakom poreznom obvezniku, u roku od 8 dana od dana isplate odnosno naplate tog primitka.
  • (6) Neovisno o poreznom oslobođenju i podnesenoj pisanoj izjavi iz stavka 5. ovoga članka, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik, na zahtjev Porezne uprave obvezan je dostaviti isprave kojima se dokazuje pravo na porezno oslobođenje iz stavka 4. ovoga članka.
  • (7) Mogućnost poreznog oslobođenja prema stavcima 4. do 7. ovoga članka primjenjuje se i na primitke rezidenata izaslanih na rad u inozemstvo po nalogu tuzemnog poslodavca.
  • (8) Obveznik poreza na dohodak može istodobno biti i obveznik poreza na dobit ako obavlja djelatnost koja podliježe oporezivanju prema Zakonu o porezu na dobit. U tom slučaju obveze plaćanja poreza na dohodak i poreza na dobit postoje neovisno jedna o drugoj. …

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.