You are currently viewing Šifarnici uz novi pravilnik o porezu na dohodak

Šifarnici uz novi pravilnik o porezu na dohodak

Donosimo vam nove šifarnike koji će se primjenjivati uz novi Pravilnik o porezu na dohodak koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2014. 

1. Podnositelj izvješća

Preuzmi dokument (.xls)

1 Pravna osoba
2 Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznik je poreza na dohodak ili poreza na dobit
3 Poslodavci diplomatske misije i konzularni uredi stranih država i međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet – za doprinose obračunane za osiguranike po osnovi radnog odnosa
4 Ostale fizičke osobe
5 Ostali poslovni subjekti
6 Škola ili ustanova za osiguranike: – učenike i studente na dodiplomskom studiju na praktičnoj nastavi ili na stručnoj praksi te stručnim putovanjima i – djecu i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu kada je škola ili ustanova obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa 
7 HZMO kada je HZMO obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa
8 HZZO kada je HZZO obveznik podnošenja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa
9 Ostala tijela (izuzev HZMO i HZZO) kada su ostala tijela, sukladno odredbama Zakona o doprinosima ili odredbama posebnih propisa obveznici obračunavanja a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa
10 SKDD kada je platni agent sukladno ugovoru sa isplatiteljem dividende te u njegovo ime i za njegov račun isplaćuje dividendu dioničarima fizičkim osobama

2. Stjecatelj primitaka, osiguranik

Preuzmi dokument (.xls)

0001-0299 STJECATELJ PRIMITKA OD NESAMOSTALNOG RADA
0001-0019 RADNIK/OSIGURANIK PO OSNOVI RADNOG ODNOSA (OPĆENITO, IZASLANI RADNIK, PO OSNOVI RADA ZA POSLODAVCA U INOZEMSTVU, SEZONSKI RADNIK, OSTALI STJECATELJI PRIMITKA (PLAĆE) PO OSNOVI RADNOG ODNOSA)
0001 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa
0002 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa-osoba koja se prvi putzapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0003 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa-novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja
0004 Fizička osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima
0005 Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo
0006 Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo-osoba koja se prvi putzapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0007 Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo-novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja
0008 Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izabrane i imenovane osobe) po osnovi primitaka (plaće) koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama
0009 Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće
0021-0029 RADNIK/OSIGURANIK PO OSNOVI RADA U KUĆANSTVU
0021 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa-rad u kućanstvu
0022 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa-rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0023 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa-rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja
0024 Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa-rad u kućanstvu
0031-0039 STJECATELJ PRIMITKA/OSIGURANIK PO OSNOVI PODUZETNIČKE PLAĆE
0031 Stjecatelj/osiguranik-trgovacpojedinac
0032 Ostali stjecatelji/osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit
0033 Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi poduzetničke plaće
0101-0119 UMIROVLJENIK/STJECATELJ MIROVINE-ISPLATITELJ HZMO
0101 Umirovljenik korisnik starosne mirovine
0102 Stjecatelj obiteljske mirovine koja podliježe oporezivanju
0103 Stjecatelj obiteljske mirovine koja ne podliježe oporezivanju, ali po osnovi koje postoji obveza doprinosa
0104 Umirovljenik korisnik invalidske mirovine
0105 Stjecatelj invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti
0106 Umirovljenik korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
0107 Ostali stjecatelji mirovine prema posebnom propisu
0108 Stjecatelji ostalih mirovina
0121 Stjecatelji mirovine-ostali isplatitelji
0201 Stjecatelj primitka od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak
1001-1009 STJECATELJ PRIMITKA OD KAPITALA
1001 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala
2001-2009 STJECATELJ PRIMITKA OD IMOVINSKIH PRAVA
2001 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
3001-3009 STJECATELJ PRIMITKA OD OSIGURANJA
3001 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od osiguranja
4001-4009 STJECATELJ PRIMITKA OD KOJEGA SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK
4001 Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg ne postoji obveza doprinosa
4002 Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg postoji obveza doprinosa
5001-5799 OSTALI OSIGURANICI
5001-5009 OSIGURANIK POSEBNOG DOPRINOSA ZA KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU
5001 Osiguranik na radu ili stručnom usavršavanju, odnosno obrazovanju u inozemstvu duže od 30 dana
5002 Osiguranik upućen na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana
5101-5699 OSIGURANIK/STJECATELJ NAKNADE PLAĆE, PRAVA IZ OSIGURANJA KOJA SE FINANCIRAJU NA TERET NOSITELJA OSIGURANJA ILI DRŽAVNOG PRORAČUNA I OSIGURANJA U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA
5101-5199 OBVEZNIK OBRAČUNAVANJA-HZMO
5101 Osiguranik po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (MO II, 0,35 – obveznik plaćanja mjerodavno ministarstvo)
5102 Osiguranik po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti (MO II, 0,35)
5103 Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje na teret sredstava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5104 Osiguranik-osoba s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem (prosječna plaća 2,01 MO II)
5201-5299 OBVEZNIK OBRAČUNAVANJA-HZZO
5201 Osiguranik koji naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja – općenito (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5202 Osiguranik koji naknadu plaće odnosno novčanu naknadu za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava državnog proračuna – općenito (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5203 Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i dopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta, a kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5204 Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5205 Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5206 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5207 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a(NAKNADA PLAĆE, MO II)
5208 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5209 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme bolovanja, kojeje posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5210 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene sedme godine djetetova života, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5211 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5212 Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa na teret državnog proračuna
5213 Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi naknade plaće na teret državnog proračuna
5301-5399 OBVEZNIK OBRAČUNAVANJA-HZZ
5301 Osiguranik po osnovi nezaposlena osoba (za obvezu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje) (0,35, MO II)
5302 Osiguranici po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja (POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%, 0,35)
5401-5499 OBVEZNIK OBRAČUNAVANJA-MJERODAVNO MINISTARSTVO
5401 Osiguranik po osnovi roditelja-njegovatelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu (SVI, 0,35)
5402 Osiguranik po osnovi produženog mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata (POSLODAVAC PROFESIONALNOG, ODNOSNO UGOVORNOG DIPLOMATA-MJERODAVNO MINISTARSTVO, MO, MO II, 0,35 I POSEBAN DOPRINOS ZA KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU)
5403 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi pružanja njege i pomoći hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine
5501-5599 OBVEZNIKOBRAČUNAVANJA-POSREDNIK PRI ZAPOŠLJAVANJU UČENIKA I REDOVITIH STUDENATA
5501 Osiguranik po osnovi učenika i redovitog studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju (POJEDINAČNI PRIMITAK, POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%)
5601-5699 OBVEZNIK OBRAČUNAVANJA-OSOBA KOJA VRŠI PRIJAVU NA OSIGURANJE I MJERODAVNA MINISTARSTVA
5601 Osiguranik po osnovi osobe kojaje prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje (ZO, 0,35)
5602 Osiguranik po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad (ZO, 0,35)
5603 Osiguranik po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne
5604 Ostali osiguranici mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%, 0,35)
5605 Osiguranik po osnovi stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije (ZO, 0,35)
5606 Osiguranici po osnovi učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i stručne prakse kod poslodavaca te za vrijeme stručnih putovanja (USTANOVA KOJA UČENIKA/STUDENTA UPUĆUJE NA PRAKTIČNU NASTAVU; POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5% , 0,35, obveznik plaćanja ministarstvo nadležno za obrazovanje)
5607 Osiguranici po osnovi djece i mladeži sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu kod pravne osobe za osposobljavanje (USTANOVA KOJA UČENIKA/STUDENTA UPUĆUJE NA PRAKTIČNU NASTAVU; POSEBAN DOPRINOS ZA MO OSIGURANE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA 5%; POSEBAN DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU 0,5%, 0,35 obveznik plaćanja ministarstvo)
5608 Osiguranik po osnovi slobodnog zanimanja-samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna (MINISTARSTVO MJERODAVNO ZA KULTURU ili drugo tijelo, ovlašteno od toga ministarstva 0,8, SVI OSIM ZAPOŠ. plaćanja min, izvješćivanje zavodi)
5701-5799 OSIGURANIK NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
5701 Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu
5702 Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja

3. Primitci obveze doprinosa

Preuzmi šifarnik (.xls)

0001-0019 PRIMICI PO OSNOVI PLAĆE
0001 Primici po osnovi plaće
0002 Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0003 Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0004 Naknadni obračun i isplata plaće za razdoblje kojeje ranije od 1.1. 2003.
0021-0039 OSTALI PRIMICI OD NESAMOSTALNOG RADA IZ ČLANKA 22. STAVKA 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA
0021 Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću
0022 Ostali primici koji se isplaćuju koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0023 Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i koji se pripisuju tom mjesecu ili godini
0024 Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i pripisuju se tom mjesecu ili godini, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0041-0049 OBRAČUN DOPRINOSA ZA MJESEC DANA RADA ILI KRAĆE OD MJESEC DANA PO OSNOVI RADNOG ODNOSA KADA PLAĆA NIJE ISPLAĆENA
0041 Obračun doprinosa po osnovi plaće
0042 Obračun doprinosa po osnovi plaće, a kojaje viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0043 Obračun doprinosa po osnovi plaće, a kojaje viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0044 Naknadni obračun doprinosa po osnovi plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002.
0051-0059 ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE ZA MJESEC DANA RADA ILI KRAĆE OD MJESEC DANA ZA KOJU JE PRETHODNO IZVRŠEN OBRAČUN I ZADUŽENI SU DOPRINOSI NA PUNU OSNOVICU ZA RADNI ODNOS
0051 Isplata zaostale plaće za kojuje prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na punu osnovicu
0052 Isplata zaostale plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002., a za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na minimalnu osnovicu
0061-0069 OBRAČUN OBVEZE DOPRINOSA ZA MJESEC DANA RADA ILI KRAĆE OD MJESEC DANA IZASLANOG RADNIKA ZA KOJEG SE SUKLADNO MEĐUNARODNOM UGOVORU NE OBRAČUNAVA PREDUJAM POREZA NA DOHODAK I PRIREZA
0061 Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika
0062 Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a kojaje viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0063 Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a kojaje viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0064 Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002.
0071-0079 OBVEZE IZ RADNOG ODNOSA – ZA OSOBU KOJA JE IZASLANA NA RAD U REPUBLIKU HRVATSKU
0071 Primici po osnovi plaće osobi kojaje izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima
0081-0089 OBVEZE IZ RADNOG ODNOSA – ZA OSOBU KOJAJE ZAPOSLENA KOD POSLODAVCA U INOZEMSTVU ILI SA SJEDIŠTEM U INOZEMSTVU
0081 Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0082 Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
0083 Primitak po osnovi plaće kod poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu
0091-0099 OBVEZE IZ RADNOG ODNOSA – STALNOG SEZONSKOG RADNIKA
0091 Obračun obveze doprinosa (produženo mirovinsko osiguranje) za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika
0101-0119 PODUZETNIČKA PLAĆA
0101 Primici po osnovi poduzetničke plaće koja je jednaka ili viša od propisane osnovice za obračun doprinosa
0102 Primici po osnovi poduzetničke plaće kojaje niža od propisane osnovice za obračun doprinosa
0103 Obveze poduzetnika za doprinose prema propisanoj osnovici ukoliko se ne isplaćuje poduzetnička plaća
0201-0299 PRIMICI PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ISPLAĆENI TEMELJEM SUDSKE PRESUDE ILI NAGODBE IZ ČLANKA 61. STAVKA 10. PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK
0201 Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi
0202 Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
0203 Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
0204 Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi (neisplata plaće)
0205 Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a kojaje viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)
0206 Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a kojaje viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)
0207 Obračun doprinosa na osnovicu u slučaju isplate plaće u bruto iznosu kada su doprinosi iz osnovice i porez na dohodak i prirez obračunani i uplaćeni od strane suda
0208 Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja za kojuje prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi
0209 Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja do 31. prosinca 2002. i za kojuje prethodno izvršen obračun doprinosa primjenom minimalne osnovice
0210 Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku
0211 Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe
0212 Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane država ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe
0213 Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi kojaje zaposlena kod poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu
0214 Obračun obveze doprinosa za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi
0301-0319 MIROVINE KOJE ISPLAĆUJE HZMO, A KOJE NE PODLIJEŽU OBVEZI DODATNOG DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ MIROVINA
0301 Mirovine koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0302 Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi  dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)
0303 Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi  dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)
0321-0329 MIROVINE KOJE ISPLAĆUJE HZMO, A KOJE PODLIJEŽU OBVEZI DODATNOG DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ MIROVINA
0321 Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina
0322 Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koja se isplaćuje za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)
0323 Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)
0331-0339 MIROVINE KOJE ISPLAĆUJU OSTALI ISPLATITELJI
0331 Mirovine ostvarene na temelju individualne kapitalizirane štednje koje isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva
0332 Mirovine ostvarene temeljem dokupa
0333 Mirovinske rente
0334 Mirovine ostvarene po ostaloj osnovi
0401-0499 OSTALI PRIMICI OD NESAMOSTALNOG RADA
0401 Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika
0402 Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak
0403 Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada
0404 Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada koji ne podliježu obvezi doprinosa
0405 Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada prema kojima ne postoji obveza poreza na dohodak
0406 Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada
1001-1099 PRIMICI OD KOJIH SE UTVRĐUJE DOHODAK OD KAPITALA
1001 Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu
1002 Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit
1003 Primici u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica
1004 Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kamata
1005 Ostali primici od kapitala
2001-2099 PRIMICI OD KOJIH SE UTVRĐUJE DOHODAK OD IMOVINSKIH PRAVA
2001 Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
3001-3099 PRIMICI OD KOJIH SE UTVRĐUJE DOHODAK OD OSIGURANJA
3001 Primici od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
3002 Primici od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje
4001-4099 PRIMICI OD KOJIH SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK
4001 Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava
4002 Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost
4003 Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju
4004 Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa
4005 Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4006 Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa
4007 Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša)
4008 Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša) koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4009 Primici po osnovi djelatnosti sportaša koji se isplaćuju umirovljenicima
4010 Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti
4011 Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4012 Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti, koji se isplaćuju umirovljenicima
4013 Primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata
4014 Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu
4015 Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4016 Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, koji se isplaćuju umirovljenicima
4017 Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona
4018 Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona, koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
4019 Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. toga Zakona, koji se isplaćuju umirovljenicima
4020 Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, iznad propisanog iznosa
4021 Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa,
4022 Sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima amaterima za njihovo sportsko usavršavanje, iznad propisanog iznosa
4023 Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa
4024 Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa koje se isplaćuju umirovljenicima
4025 Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe
4026 Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe, a koji je viši od najviše godišnje osnovice
4027 Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a umirovljenik ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe
4028 Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji bi bili podložni obvezi doprinosa da ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno
4029 Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji su podložni obvezi doprinosa za zdravstveno osiguranja, a nisu podložni obvezi doprinosa za mirovinsko osiguranje sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju
4030 Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih postoji obveza doprinosa
4031 Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih postoji i obveza doprinosa, a koji su viši od najviše godišnje osnovice
4032 Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa
4033 Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
5001-5009 OBVEZE POSEBNOG DOPRINOSA ZA KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU
5001 Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji službeno borave u inozemstvu (plaća ili prosječna plaća ukoliko mu se ne isplaćuje plaća – 10% ZO INO)
5002 Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji borave na službenom putu u inozemstvu (0,35 – 20% ZO INO)
5003 Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak koji borave na službenom putu u inozemstvu (0,35 – 20% ZO INO)
5004 Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji boravi na službenom putu u inozemstvu (0,35 – 20% ZO INO)
5005 Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti – izaslanog na rad u inozemstvo (0,35 – 20% ZO INO)
5101-5729 OBVEZE PO OSNOVI NAKNADE PLAĆE, PRAVA IZ OSIGURANJA KOJI SE FINANCIRAJU NA TERET NOSITELJA OSIGURANJA ILI DRŽAVNOG PRORAČUNA I OBVEZE PREMA OSIGURANJU U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA
5101 Obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinosa za osiguranike po osnovi njegovatelja HRVI
5102 Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi roditelja – njegovatelja
5103 Obveza doprinosa za osiguranike po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnih umjetnika
5104 Primici učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju iznad propisanih iznosa, odnosno obveza doprinosa učenika i redovitih studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju
5105 Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa
5106 Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa
5107 Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na naknadu plaće
5108 Obveza doprinos za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu na minimalnu osnovicu za obračun
5109 Obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje na minimalnu osnovicu
5110 Obveza mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa
5111 Obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje natemelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika – osobu s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem
5112 Obveze doprinosa za osiguranike bračne drugove profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata
5701-5719 OBVEZE PO OSNOVI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
5701 Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada
5702 Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o doprinosima
5703 Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
5721-5729 OSTALE OBVEZE
5721 Obveza za kamatu radi nepravovremene uplate dosjele obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
5722 Obveza za kamate po osnovi doprinosa kod obračuna plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi

4. Neoporezivi primitci koji se ne smatraju dohotkom

Preuzmi šifarnik (.xls)

01 Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, te primici od kamata po vrijednosnim papirima (čl. 9. st. 1. t. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak) i primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine (čl. 9. st. 3. Zakona o porezu na dohodak)
02 Primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika (čl. 9. st. 1.1.3. Zakona o porezu na dohodak)
03 Izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju kojeg bi osiguranik ostvario daje navršio određenu starosnu dob i/ili određeni mirovinski staž, te uplate sredstava u okviru programa mirovinske rente prema posebnim propisima, a koje uplaćuju poslodavci za svoje radnike u vrijeme njihovog umirovljenja (čl. 9. st. 1. t. 4. Zakona o porezu na dohodak) i novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.7. Zakona o porezu na dohodak)
04 Obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 9. st. l.t. 5. Zakona o porezu na dohodak)
05 Nagrade iz članka 9. stavka 1. točke 6. Zakona o porezu na dohodak
06 Primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih osoba, a za zdravstvene potrebe (čl. 9. st. 1.1.7. Zakona o porezu na dohodak)
07 Socijalne potpore (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak)
08 Doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.3. Zakona o porezu na dohodak)
09 Potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.1. Zakona o porezu na dohodak), te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina (čl. 9. st. 2. t. 2.1. podt. 2.1.4. Zakona o porezu na dohodak)
10 Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe (čl. 9. st. 2. t. 2.8. Zakona o porezu na dohodak)
11 Naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj (čl. 10. t. 1., 2.i 8. Zakona o porezu na dohodak)
12 Naknada plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja (čl. 10. t.3. Zakona o porezu na dohodak)
13 Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 4. Zakona o porezu na dohodak)
14 Nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima (čl. 10. t. 5. Zakona o porezu na dohodak)
15 Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 6. Zakona o porezu na dohodak)
16 Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu (čl. 10. t. 7. Zakona
SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE
o porezu na dohodak) i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi (čl. 15. st.3. Zakona o porezu na dohodak)
17 Naknade prijevoznih troškova i noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka i dnevnice do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 1., 2., 13. i 14. i st.12. Pravilnika o porezu na dohodak)
18 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 5. Pravilnika o porezu na dohodak)
19 Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 3. i 4. Pravilnika o porezu na dohodak),
20 Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak)
21 Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 10. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak)
22 Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i si.) i nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 11. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak)
23 Terenski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 15. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak)
24 Pomorski dodatak, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 17. Pravilnika o porezu na dohodak)
25 Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i čl. 13. st. 2. t. 19. Pravilnika o porezu na dohodak)
26 Otpremnine, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona i čl. 13. st. 2. t. 20. i 21. Pravilnika o porezu na dohodak)
27 Primici po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje isplaćuju neprofitne organizacije, a do propisanog iznosa (čl. 10. t. 11. Zakona o porezu na dohodak i čl. 7. st.5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak)
28 Stipendije, ukupno do propisanog iznosa (čl. 10. t. 12., 13., 14. i 18. Zakona o porezu na dohodak)
29 Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa (čl. 10. t. 16. Zakona o porezu na dohodak)
30 Sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata (čl. 10. t. 15. Zakona o porezu na dohodak)
31 Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja (čl. 10. t. 20. Zakona o porezu na dohodak)
32 Primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada (čl. 15. st. 2. Zakona o porezu na dohodak)
33 Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti ostvareni u okviru ESOP programa (čl. 30. st. 12. Zakona o porezu na dohodak)
34 Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva (čl. 30. st. 13. Zakona o porezu na dohodak)
35 Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 53. st. 2. Zakona o porezu na dohodak)
36 Primici na kojeje sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4.
37 Primici koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzimate primitke od oporezivanja
38 Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno članku 18. stavku 3. Zakona

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.